Tinglysning af skøde -og tinglysningsafgift

Tinglysning

Tinglysning tjener to formål. Man har dels mulighed for at få sikret sine rettigheder over ejendommen, og der sker samtidig offentlig registrering. Tinglysning kan i forhold til fast ejendom bruges til at registrere ejerskab, eventuelle servitutter eller byrder og gæld i ejendommen – herunder også retsforfølgning. Køber kender dermed efter et tingbogseftersyn sin retsstilling i forhold til den givne ejendom. Som udgangspunkt skal alle rettigheder og byrder tinglyses i ejendommen for at opnå gyldighed.

Tinglysning foregår digitalt

Al tinglysning foregår i dag digitalt, hvilket har reduceret sagsbehandlingstiden væsentligt. Tingbogens oplysninger er offentlige, og derfor kan du både indhente oplysninger om din egen ejendom, men også andres ejendomme. Det er gratis at indhente oplysninger på tinglysning.dk, og dine forespørgsler kræver ikke NemID.

Ved salg skal sælger vedlægge en elektronisk tingbogsudskrift, hvori der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Derudover skal sælger tillige vedlægge eventuelle servitutters akter. I forbindelse med ejendomskøb kan du enten selv foretage tinglysning af skøde, men du kan også vælge at give en advokat, ejendomsmægler eller bankrådgiver fuldmagt til at gøre det for dig. Når du skal foretage tinglysning af dokumenter, så skal du bruge NemID eller digital signatur. Du modtager besked fra tinglysningssystemet med det samme, hvis du har gjort det korrekt. Selve ekspeditionen tager oftest mellem 1-2 dage. Du kan løbende slå op på tinglysning.dk for at se, om det er blevet registreret i tingbogen.

Der er mulighed for at foretage en prøvetinglysning, hvor du får besked på, om dit dokument kunne være blevet tinglyst. Ved en prøvetinglysning sker der ikke registrering i tingbogen.

Hvad koster tinglysningen?

Det er gratis at indhente oplysninger fra tingbogen om sin egen og andres ejendomme. Såfremt du skal have tinglyst et dokument, koster det derimod en tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgift

Det er tinglysningsafgiftsloven, der regulerer hvor store afgifter, man skal betale til staten, når man skal have tinglyst noget i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Der er fastsat forskellige takster alt efter, om der er tale om tinglysning af adkomst, pant i ejendommen eller andre ejendomsretlige forhold, som kræver tinglysning. De gældende takter kan findes på tinglysning.dk

Sådan beregnes tinglysningsafgiften

Tinglysningsafgift kan deles op i to. Der er et fast registreringsgebyr på 1.660 kr. Derudover er der en variabel tinglysningsafgift. Den variable afgifts størrelse afhænger af værdien på den ejendom, som skal tinglyses. Ved tinglysning af skøde betaler man som hovedregel 0,6 % af købesummen, hvorefter der oprundes til nærmeste hundrede. Der tages ikke hensyn til ejendommens offentlige ejendomsvurdering, når der skal beregnes tinglysningsafgift. Ved handel med almindelige enfamiliehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder m.v. benyttes hovedreglen som oven for nævnt. En undtagelse til hovedreglen om betaling af 0,6 % af købesummen er, hvis købesummen er mindre end den seneste offentlige ejendomsvurdering. Så skal der i stedet betales tinglysningsafgift af 85 % af ejendomsværdien ved den seneste vurdering. Dertil betales den faste tinglysningsafgift på 1.660 kr.

Såfremt der er handlet med andre ejendomstyper, skal der betales tinglysningsafgift af enten købesummen eller den offentlige ejendomsvurdering alt efter hvilken, der er størst. Derudover betales den faste tinglysningsafgift.

Hvis der i stedet skal tinglyses pant i den faste ejendom, så udgør den variable afgift i stedet 1,5 % af det beløb, som er sikret ved pant. Såfremt der i stedet er tale om en låneomlægning betales der alene tinglysningsafgift af forskellen på det nye og gamle lån.

Du bør sikre dig, at du får behørig rådgivning om en eventuel afgiftsreduktion. Det er altid muligt at rådføre sig med sin advokat om dette.

I forhold til hvem der skal betale afgiften, så afhænger dette lidt af, hvor ejendommen er beliggende. Hvis ejendommen ligger i Jylland er det mest normalt, at tinglysningsafgiften for skødet betales ligeligt af køber og sælger. Er ejendommen derimod beliggende på Sjælland er det mest normalt, at køberen udreder hele tinglysningsafgiften alene.

Tinglysningsafgiften skal betales i forbindelse med tinglysningen. Der kan betales via netbank eller med betalingskort over internettet.